$5
Aimun-mashinaikan ka mishati
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-67-1  
Résumé Aimun-mashinaikan eishi-tshitsheiat mak eshi-atishauiatet tshekuan. Peikw aiaieku 5$ itatshitakanu, neu aiaieku 15.00$. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$5
Aimun-mashinaikan ka mishati
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-68-8  
Résumé Aimun-mashinaikan e uitakaniti matshunisha. Peikw aiaieku 5$ itatshitakanu, neu aiaieku 15.00$  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$4
Aimun-mashinaikan ka apishashit
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-69-5  
Résumé Aimun-mashinaikan e uitakaniti mina mak patshitinaun-mitshim. Peikw aiaieku 4$ itatshitakanu, neu aiaieku 12.00$. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$4
Aimun-mashinaikan ka apishashit
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-70-1  
Résumé Aimun-mashinaikan aitatusset auen. Peikw aiaieku 4$ itatshitakanu, neu aiaieku 12.00$. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$4
Aimun-mashinaikan ka apishashit
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-71-8  
Résumé Aimun-mashinaikan e uinakaniht aueshishat ka taht nete ka tshishitenit assit mak aueshishat ka kanuenimakaniht. Peikw aiaieku 4$ itatshitakanu, neu aiaieku 12.00$. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$4
Aimun-mashinaikan ka apishashit
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-72-5  
Résumé Aimun-mashinaikan eitapashtakanit anite katshishkutamatshetshuapit. Peikw aiaieku 4$ itatshitakanu, neu aiaieku 12.00$.  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$12
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-920791-73-2 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka mamishishtiht
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$35
Année de publication 2013 
ISBN 978-2-920791-73-2 
Résumé Umenu tshe apashtat ne katshishkutamatshesht tshishkutamatsheti innu-aimunnu nenua nishtw mak neu ka itapiniti. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka apishissishiht
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$10
Innu-aimitutau!
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-74-9  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
Innu-aimitutau!
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-74-9 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$50
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-920791-75-6 
Résumé Innu-aimun mashinaikan ashit e mishtikushiushtet 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$18
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-920791-78-7 
Résumé Ume mashinaikan tshika apashtauat anitshenat katshishkutamuakanishiht anite patetat mak kutuasht ka itapiht, tshetshi tshishkutamuakaniht innu-aimunnu. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka apishissishiht
atusseutshuap ka tutak ka tshishkutamatishuanuti ka tutakaniti anite Tshakapesh
$35
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-920791-78-7 
Résumé Umenu tshe apashtat ne katshishkutamatshesht tshishkutamatsheti innu-aimunnu nenua patetat mak kutuasht ka itapiniti. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka apishissishiht
atusseutshuap ka tutak ka tshishkutamatishuanuti ka tutakaniti anite Tshakapesh
$18
Année de publication 2014 
ISBN 978-2-920791-79-4 
Résumé Katshishkutamuakanishiht umashinaikanuau anitshenat nishtw mak neu ka itapiht. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka apishissishiht
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$6
Maniss mak Napessiss
Année de publication 2014 
ISBN 978-2-920791-83-1 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$60
Année de publication 2016 
ISBN 978-2-920791-84-8 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$6
Maniss mak Napessiss
Année de publication 2014 
ISBN 978-2-920791-85-5 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$70
Année de publication 2016 
ISBN 978-2-920791-85-5 (vol. A-L) et 978-2920-86-2 (vol. M-Z) 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$6
Maniss mak Napessiss
Année de publication 2014 
ISBN 978-2-920791-86-2 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$6
Maniss mak Napessiss
Année de publication 2014 
ISBN 978-2-920791-89-3 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
Fermez la fenêtre