$4
Aimun-mashinaikan ka apishashit
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-72-5  
Résumé Aimun-mashinaikan eitapashtakanit anite katshishkutamatshetshuapit. Peikw aiaieku 4$ itatshitakanu, neu aiaieku 12.00$.  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$22
Année de publication 2019 
ISBN 978-2-89712-642-1 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak
$20
Année de publication 2011 
ISBN 978-91-86581-07-7 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$5
Année de publication 2006 
ISBN 2-920791-48-6  
Résumé Pessamiunnu utipatshimun eshinniut ueshkat nete nutshimit. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$10
Année de publication 2008 
ISBN 978-2-920791-51-0 
Résumé Gréco-innushkuess umenua ashineu-tipatshimuna ka mashinataikw. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$7
Année de publication 2005 
ISBN 2-923153-464  
Résumé Ushkat e tat mishtamekw, aissimeu-atanukan an. Akla utipatshimun, aissimeu/ katshekuashueu nete tau aissimeu-assit Nunavut, ekute tshipa ut inniu ne uapamekw. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka apishissishiht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$10
Année de publication  
ISBN 978-0-88901-390-2  
Résumé Mashinaikan auen ua tshishkutamatishut innu-aimunnu, Tshishe-shatshiu-aimun mak Natuashish (mushuau-aimun). Mashinaikan mak uapanitshakuman tau. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$30
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-7637-9617-8 
Résumé Ute mashinaikanit uauitakanu eshi-nikamunanut, anutshish eshi-nikamunanut anite Innuat etaht Uepishtikueiau-assit mak Labradorm (Canada-assit). 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$20
Année de publication  
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$10
Innu-aimitutau!
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-74-9  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
Innu-aimitutau!
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-74-9 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$20
Année de publication  
ISBN  
Résumé Aimun-mashinaikan innushteu, kakusseshiushteu/mishtikushiushteu 
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$50
Année de publication 2013 
ISBN 978-0-9881091-1-7 
Résumé innu-aimun mashinaikan ashit ka akaneshaushtet 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$50
Année de publication 2013 
ISBN 978-0-9881091-0-0 
Résumé Innu-aimun mashinaikan ashit ka akaneshaushtet 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$20
Année de publication  
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$8
Année de publication 2004 
ISBN 978-2-923153-23-0  
Résumé Haïtien napeu umenu ashineu tipatshimuna ka mashinataik. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$15
Année de publication 2008 
ISBN 978-2-920791-55-8  
Résumé Ume mashinaikan ka atusseshtahk nishuasht-tatunnu auenitshenat, nishunnu ashu nishuaush innuat mak mishtikushuat ka mashinaitsheht ashit e ueuetashinataitsheht. Uapatiniuenanu eka ka tshissenitakanit eishpanit ueshkat anite Upishtikueiau-tipatshimunit. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$5
Uapikun mak Tuma
Année de publication 2008 
ISBN 978-2-920791-59-6  
Résumé Nishuasht ute itatina mashinaikana, nishw auassat tipatshimakanuat aitiht eshakumitshishikua, shash pitutsheuat katshishkutamatsheutshuapit anite kaiapissishiniti. Tipatshimakanuat aitiht anite uitshuat mak uikanishuaua, e nataunanut, e mushunanut, mitshena tipatshimunissa tshetshi shapenitahk auassat. Kassinu neni etatiki mashinaikana "Uapikun mak Tuma" tau uapanitshakuman-tekanep, petakushuan anite nishtuait etuenanut. Peikw aiaieku 7$ itatshitakanu, nishuasht aiaieku 45.00$. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh
$20
Année de publication  
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh
$25
Année de publication 2015 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak
Fermez la fenêtre