actualiser les résultats
imprimerma sélectionsélectionnez tout
12345678961 - 80 of 189eshinikatet, ISBN, eshinakuak anite tekuak, auen nenu tshipa tshi tshitapatamw, Année de publication
$19
Année de publication 2013 
ISBN 978-2-89544-460-2 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$12
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-920791-73-2 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka mamishishtiht
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$50
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-920791-75-6 
Résumé Innu-aimun mashinaikan ashit e mishtikushiushtet 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$25
Année de publication 2012 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Akunikanissat
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$18
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-920791-78-7 
Résumé Ume mashinaikan tshika apashtauat anitshenat katshishkutamuakanishiht anite patetat mak kutuasht ka itapiht, tshetshi tshishkutamuakaniht innu-aimunnu. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka apishissishiht
atusseutshuap ka tutak ka tshishkutamatishuanuti ka tutakaniti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$35
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-920791-78-7 
Résumé Umenu tshe apashtat ne katshishkutamatshesht tshishkutamatsheti innu-aimunnu nenua patetat mak kutuasht ka itapiniti. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka apishissishiht
atusseutshuap ka tutak ka tshishkutamatishuanuti ka tutakaniti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$8
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-923713-68-7 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-89712-022-1 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$17
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-89712-021-4 
Résumé Ashineu-tipatshimuna ka tutak pessamiushkuess, mishtikushiushteua kie innushteua.  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$14.95
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-89597-278-5 
Résumé Nishtw innushkueuat ute tshiuetin-mamit tutamuat umenu mashinaikannu, tshitshue innuat umenu ka tutahk. Nenua utashineu-tipatshimunuaua "haïku" ka ishinikatakaniti iapashtaht tshetshi uauitahk eshpishanit nenu innua utassinu, anite innu-assit tekuannit. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$30
Année de publication 2012 
ISBN 978-2-7637-9617-8 
Résumé Ute mashinaikanit uauitakanu eshi-nikamunanut, anutshish eshi-nikamunanut anite Innuat etaht Uepishtikueiau-assit mak Labradorm (Canada-assit). 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$20
Année de publication 2012 
ISBN  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Ka tshishennniuht
atusseutshuap ka tutak ait ka tutakaniti mak ka atauatshenanuti anite Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$10
Innu-aimitutau!
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-74-9  
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
Innu-aimitutau!
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-74-9 
Résumé  
eshinakuak anite tekuak Uapanitshakuman-tekanep
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Kassinu auen
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$5
Aimun-mashinaikan ka mishati
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-65-7  
Résumé Aimun-mashinaikan e uinakaniht nutshimiu-aueshishat. Peikw aiaieku 5$ itatshitakanu, neu aiaieku 15.00$ 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$5
Aimun-mashinaikan ka mishati
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-68-8  
Résumé Aimun-mashinaikan e uitakaniti matshunisha. Peikw aiaieku 5$ itatshitakanu, neu aiaieku 15.00$  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$5
Aimun-mashinaikan ka mishati
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-67-1  
Résumé Aimun-mashinaikan eishi-tshitsheiat mak eshi-atishauiatet tshekuan. Peikw aiaieku 5$ itatshitakanu, neu aiaieku 15.00$. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$5
Aimun-mashinaikan ka mishati
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-66-4  
Résumé Aimun-mashinaikan nameshat e uinakaniht. Peikw aiaieku 5$ itatshitakanu, neu aiaieku 15.00$. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$4
Aimun-mashinaikan ka apishashit
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-72-5  
Résumé Aimun-mashinaikan eitapashtakanit anite katshishkutamatshetshuapit. Peikw aiaieku 4$ itatshitakanu, neu aiaieku 12.00$.  
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
$4
Aimun-mashinaikan ka apishashit
Année de publication 2011 
ISBN 978-2-920791-69-5  
Résumé Aimun-mashinaikan e uitakaniti mina mak patshitinaun-mitshim. Peikw aiaieku 4$ itatshitakanu, neu aiaieku 12.00$. 
eshinakuak anite tekuak Mashinaikan
auen nenu tshipa tshi tshitapatamw Auetissat
atusseutshuap ka tutak ka tutakaniti anite mashinaikanitshuapit Tshakapesh

etatu ui tshissenitameku >>
Fermez la fenêtre